VVD – Een ‘zeker Nederland’

VVD – Een ‘zeker Nederland’

Op 15 maart 2017 mogen wij weer laten weten waar het met Nederland naar toe moet. Om een je een idee te geven hoe partijen zelf de toekomst van het beroepsonderwijs zien, schrijven verschillende bloggers van Maakwerkvanonderwijs.nl over de verkiezingsprogramma’s van een aantal grote politieke partijen, zonder hierbij hun politieke voorkeur uit te spreken.

Met het onderwijs wil de VVD erin slagen om huidige uitdagingen om te zetten in toekomstige kansen. Technologieën veranderen continu en de manier waarop we samenwerken ook. Veel beroepen zullen veranderen, banen zullen verdwijnen en er komen nieuwe banen bij. De VVD vindt het van belang dat onze kennis en vaardigheden goed blijven aansluiten op al deze veranderingen. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van de VVD.

1. Kansengelijkheid

Om ieder kind een gelijke kans te geven, is een goed schooladvies noodzakelijk. De VVD wil dat het hoogste schooladvies leidend wordt wanneer het advies van de basisschoolleraar en de centrale eindtoets van elkaar verschillen. Deze adviezen worden daarom op hetzelfde moment bekendgemaakt. Daarnaast moet het voor leerlingen in het voortgezet onderwijs goed mogelijk zijn om op latere leeftijd een overstap te maken naar een ander niveau.

Alle leerlingen moeten ervan uit kunnen gaan dat ze goed onderwijs krijgen, waar ze ook wonen. Wanneer het aantal leerlingen snel daalt, kan de kwaliteit echter in gevaar komen of valt er binnen een school nog weinig te kiezen. Om ervoor te zorgen dat scholen meer kunnen samenwerken, wil de VVD de huidige fusietoets afschaffen. Daarnaast wordt de OV-studentenkaart gehandhaafd.

2. Vernieuwingen in het onderwijs

Het moet makkelijker worden om een nieuwe school te starten en om sneller in te spelen op innovatie en nieuwe behoeften van ouders en leerlingen. Door belemmerende regels weg te nemen, kan er meer keuze komen in regio’s waar veel leerlingen wonen maar waar er nu nog weinig valt te kiezen.

3. Overgang tussen verschillende onderwijsniveaus

Een beroepsgericht vmbo geeft een goede basis voor de vakmensen van de toekomst. Om hun programma beter op elkaar aan te laten sluiten wil de VVD dat het vmbo en mbo een deel van het onderwijs samen kunnen verzorgen. Ook moet het mogelijk zijn om een mbo-diploma op een vmbo-school te halen. Daarnaast wil de VVD vmbo-scholen meer gelegenheid geven om samen te werken met bedrijven uit de regio, bijvoorbeeld door samen leerzame stages op te zetten.

4. De beste docenten voor de klas

Docenten moeten zich gedurende hun gehele loopbaan blijven bijscholen. Dit wordt door docenten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zelf bijgehouden in het lerarenregister. De beroepsgroep bepaalt ook zelf aan welke eisen voldaan moet worden om in dit register te mogen blijven.

Betere docenten verdienen een betere beloning en meer waardering. Docenten moeten bovendien de mogelijkheid krijgen om zich te specialiseren, bijvoorbeeld in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen of juist aan leerlingen met een grote leerachterstand. Door onderscheid in carrièrepaden mogelijk te maken, wordt het leraarschap uitdagender, aldus de VVD. Tegelijkertijd wil ze afscheid kunnen nemen van docenten die ondermaats presteren.

5. Aandacht voor LOB

Leerlingen horen een goede voorbereiding op hun keuze voor een vervolgopleiding te krijgen. We begrijpen allemaal dat een verkeerde studiekeuze een enorme teleurstelling kan zijn. Om verkeerde studiekeuzes terug te dringen, wil de VVD dat loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs een sterkere positie krijgt.

6. Passend onderwijs

Door passend onderwijs krijgen meer leerlingen in het reguliere onderwijs les en worden het aantal thuiszitters teruggebracht. Daarom wil de VVD het passend onderwijs handhaven. Wel gaat ze strenger toezien of elke school individueel een passend aanbod doet aan leerlingen die met een extra steuntje in de rug gewoon in het reguliere onderwijs kunnen blijven.

7. Arbeidsperspectief van mbo’ers

Regionale instellingen kunnen de inhoud van mbo-opleidingen volgens de VVD beter vaststellen in samenspraak met het lokale bedrijfsleven. De landelijke normen die nu gelden laten te weinig ruimte aan het mbo en zorgen ervoor dat specifieke wensen van het lokale bedrijfsleven onvoldoende worden opgenomen. Door beter in te spelen op de regionale vraag, verbetert het perspectief van mbo’ers op een baan. Om er voor te zorgen dat de kwaliteit onberispelijk blijft, wil de VVD dat er net als in het hoger onderwijs accreditatie in het mbo gaat plaatsvinden.

Daarnaast krijgen jongeren de kans om op de werkvloer te worden opgeleid. Daarom wil de VVD het voor werkgevers mogelijk maken om BBL-studenten een vergoeding te geven in plaats van loon.

Ook moeten opleidingen voorlichtingsactiviteiten organiseren die een eerlijk beeld geven van de opleiding en de arbeidsmarktkansen. De studiebijsluiter wordt daarom in het hele vervolgonderwijs verplicht.

De VVD vindt het onderwijs de beste voorbereiding op een mooie baan, maar ook de plek waar je leert op je eigen benen te staan en je eigen keuzes te maken. Met de onderwijsstandpunten in het verkiezingsprogramma tonen zij ambitie hiervoor. Nu nog die ambitie waarmaken.

Carola van Asperen

Werkzaam als uitgeefcoördinator bij Edu’Actief. In mijn contact met docenten ben ik nieuwsgierig naar hoe leerlingen zich ontwikkelen. Als blogger deel ik graag inspirerende verhalen over onderwijs met jou.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer