PVV – Vrijheid voor onderwijs

PVV – Vrijheid voor onderwijs

Op 15 maart 2017 mogen wij weer laten weten waar het met Nederland naar toe moet. Om een je een idee te geven hoe partijen zelf de toekomst van het beroepsonderwijs zien, schrijven verschillende bloggers van Maakwerkvanonderwijs.nl over de verkiezingsprogramma’s van een aantal grote politieke partijen, zonder hierbij hun politieke voorkeur uit te spreken.

Partij voor de Vrijheid

De Partij voor de Vrijheid heeft een uitgebreid onderwijsprogramma opgesteld. In deze blog de hoofdlijnen van de onderwijsideeën die er binnen deze partij even.

Het vrijheidsideaal van Partij voor de Vrijheid is leidend voor de manier waarop zij willen dat het onderwijs in Nederland wordt verbeterd. Dat ideaal is voor de plannen richtinggevend op de volgende wijzen:

 1. ieder kind heeft er recht op om tot een vrije volwassene uit te groeien. Die vrijheid kan alleen tot wasdom komen, als het kind zo goed mogelijk wordt toegerust om de wereld om hem heen te begrijpen en zo goed mogelijk keuzes te maken om zijn weg in het leven te bepalen. Daarmee is gegeven dat het doel van het onderwijs is om het kind tot een daadwerkelijk vrije volwassenheid te laten ontplooien.
 2. de opzet en inrichting van het onderwijs mag uitsluitend aan dat ideaal van ontwikkeling tot vrijheid ten dienste staan. Het onderwijs mag niet in dienst staan van ambtenarij en regelzucht, van het onderwijzend personeel, van de ouders, van het bedrijfsleven en zeker niet van stromingen die de mens tot geestelijke onderwerping willen brengen. Het onderwijs dient alleen tot de vrije ontwikkeling en ontplooiing van het kind.
 3. alles wat in het huidige onderwijs in de weg staat aan de optimale ontplooiing van het kind tot een mens dat in vrijheid zijn keuzes kan maken, dient te worden opgeruimd. De aanpak daarbij moet doortastend zijn.

‘Het kennisniveau van leerlingen en van nieuwe docenten is bedroevend laag’, zo vervolgt het programma. De leraren worden in hun werk beknot en belemmerd door bijna onbegrensde Haagse bemoeizucht, maar ook door het gebrek aan elan waarmee Den Haag het onderwijs tegemoet treedt. Erkenning van en respect voor de mensen die in het onderwijs werken, is volgens de partij hollend achteruit gegaan. De status en de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar is door de overheid ondergraven op een weergaloze manier.

Goede onderwijsvormen gericht op de verscheidenheid van onze jeugd, zijn vervangen door een eenheidsworst die slechts weinigen goed smaakt. Er zijn veel vroegtijdige schoolverlaters en de overheid begrijpt maar niet hoe dat nou toch zo gekomen is. Leerlingen worden volgens de PVV niet goed voorbereid op wat de arbeidsmarkt van hen verlangt.

Begrippen als discipline, doelgerichtheid, vasthoudendheid, voorkomendheid en doorzettingsvermogen  – die voor succes in het leven essentieel zijn –   worden door het onderwijs (maar ook door sommige ouders) nauwelijks aan de kinderen bijgebracht.

PVV zegt over het onderwijs:

 • Bevrijd de jeugd van de nadelige gevolgen van het lerarentekort.
 • Bevrijd de jeugd van onderwijsvormen als het VMBO waar ze niets aan hebben en waar ze gillend weglopen.
 • Bevrijd de jeugd van slechte leraren.
 • Bevrijd de jeugd van slecht leermateriaal.
 • Bevrijd de jeugd van het kwaliteitsgebrek in het onderwijs.
 • Bevrijd de jeugd van een gebrek aan lichamelijke oefening en slechte fysieke conditie.
 • Bevrijd de jeugd van de verleidingen van alcohol, roken en verdovende middelen.
 • Bevrijd de jeugd van onderwijs dat hen oogkleppen aanlegt.

De PVV wil het onderwijs hervormen door de jeugd te geven wat ze nodig heeft voor een goede toekomst. Dat is volgens de partij:

1. Bestrijding lerarentekort

 • Meer carrièreperspectief voor leraren.
 • Geld vrij uit de bestrijding van de onderwijsbureaucratie opnieuw inzetten in de sector.
 • Het doorbreken van het gelijkheidsprincipe in het beloningssysteem van leraren.

2. Kwaliteitsverbetering in het onderwijs

Het tekort aan goede leerkrachten moet worden bestreden (hoe dat moet worden aangepakt, is hierboven onder 1 beschreven). De scholing van aankomende en van de al werkzame leerkrachten moet verbeterd worden. En in de PABO-opleiding moet een onderscheid worden gemaakt tussen onderbouw en bovenbouw:

 • Toelatingstest PABO verplicht
 • Er moet een toelatingstest voor de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs worden ingevoerd
 • De lesprogramma’s van de PABO’s en lerarenopleidingen moeten uitgebreider en beter worden
 • Geregeld bijscholing van onderwijzers en leraren dient verplicht te worden
 • Primaat bij het bepalen van het curriculum in handen van docenten, ouders en andere belanghebbenden
 • Er moeten eisen worden gesteld aan leerlingen en ouders
 • Het VMBO moet worden afgeschaft – MAVO en ambachtsscholen moeten weer worden ingevoerd
 • Afschaffen 1e (basisvorming) en 2e fase (studiehuis) in het middelbaar onderwijs.
 • Afschaffen van de Wet regeling leerlinggebonden financiering (‘de Rugzak’)
 • Binnen het voortgezet onderwijs, maar zeker ook binnen MBO en HBO opleidingen moet het vak Nederlands een meer belangrijke positie krijgen
 • Binnen scholen mag geen andere taal dan de Nederlandse / Friese taal worden gesproken
 • Terug naar de menselijke maat in scholen
 • De onderwijsinspectie moet centrale eindexamens verzorgen
 • Onderwijsinspectie controleert alleen resultaatgericht: slechte school: deur dicht

3. Up-to-date lesmateriaal

Geen goed onderwijs zonder goed lesmateriaal.

4. Veiligheid binnen scholen

5. Aanpak schoolverzuim / schoolverlaters

De Groep Wilders / PVV vindt dat er een te grote groep ‘drop-outs’ is, bestaande uit spijbelaars en leerlingen die zonder (bruikbaar) diploma school verlaten. De Groep Wilders / PVV wil komen met een diploma- en sollicitatieplicht tot 23 jaar.

6. Betere positie van sport in het onderwijs

7. Invoeren burgerschapsprogramma jongeren

De Groep Wilders / PVV wil een burgerschapsprogramma voor scholieren in het basis – en voortgezet onderwijs invoeren. Bij dit programma krijgen kinderen onderwijs in actief burgerschap. Het burgerschapsprogramma moet de betrokkenheid van jongeren bij de leefomgeving en bij de maatschappij vergroten.

8. Meer aandacht voor specifieke vakken

Naast het burgerschapsprogramma, wil de Groep Wilders / PVV een aantal vakken meer nadrukkelijk in het onderwijsprogramma van het primair – en voortgezet onderwijs tot uiting laten komen.
De Groep Wilders / PVV denkt dan aan de volgende vakken:

 • Natuuronderwijs
 • Digitaal rijbewijs
 • Gezondheid
 • Techniek

9. Moratorium op nieuwe islamitische scholen

Het zijn voornamelijk de niet westerse allochtonen die een enorme achterstanden in integratie en assimilatie oplopen. De Groep Wilders / PVV vindt het geen goed idee om deze achterstanden op islamitische scholen extra te benadrukken, maar wil juist de integratie en assimilatie van deze groep stimuleren, door onderwijs volgens de Nederlandse normen en waarden. De Groep Wilders / PVV is voor een moratorium van 5 jaar voor de oprichting van nieuwe islamitische scholen.

Rob van der Ploeg

Netwerker, creatief denker en enthousiast over alles wat met beroepsonderwijs te maken heeft. Wil aantrekkelijke leermiddelen maken zodat leerlingen en studenten dagelijks met plezier kunnen leren. In de afgelopen bijna 20 jaar deed hij dit als uitgever en uitgeefmanager. Nu houdt hij zich bezig met de strategie en productinnovatie van Edu’Actief.

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer