Keuzedelen en 21st century skills: een goed huwelijk?

Keuzedelen en 21st century skills: een goed huwelijk?

De keuzedelen in het mbo lijken een geweldige mogelijkheid te bieden om 21st century skills te integreren. Maar ja, hoe dan? In deze blog aandacht voor 21st century skills in relatie tot keuzedelen. De 21st century skills zoals geformuleerd in de Whitepaper 21st century skills zijn als uitgangspunt genomen. Per vaardigheid is aangegeven welke relatie deze heeft met keuzedelen.

Samenwerking

Bij deze vaardigheid werken studenten samen met medestudenten, met studenten/volwassenen buiten de klassituatie of met de school. Het gaat met name om de kwaliteit van de samenwerking. Een hogere kwaliteit van samenwerking wordt bereikt wanneer studenten gedeelde verantwoordelijkheid voor het werk hebben. Hierdoor leren ze belangrijke samenwerkingsvaardigheden als onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar ideeën en kennis van anderen en integratie van kennis in een samenhangend geheel. Studenten hebben elkaar nodig om tot een product te komen.

De keuzedelen lenen zich er bij uitstek voor om rondom een project samen te werken. Studenten onderling, maar juist ook met mensen uit de beroepspraktijk. Keuzedelen zijn met name bedoeld om aan te sluiten op de actuele ontwikkelingen in die beroepspraktijk, dus zorg er bij het ontwikkelen van keuzedelen voor dat studenten die samenwerking moeten opzoeken. Het is tevens van belang dat het resultaat van het keuzedeel een beroepsproduct is dat in samenwerking tussen verschillende partijen tot stand is gekomen.

Kennisconstructie

Er is sprake van kennisconstructie wanneer studenten nieuwe informatie en inzichten kunnen combineren met wat ze al weten. Dit kan door het doen van onderzoek, analyse, synthese, evaluatie en interpretatie van kennis en informatie. Studenten sturen (deels) hun eigen leren en worden gecoacht en gestimuleerd door de docent. Er wordt een beroep gedaan op bestaande informatievaardigheden en ruimte geboden voor de verdere ontwikkeling daarvan.

Je kunt dit op twee manieren bekijken. Enerzijds kun je faciliteren dat studenten nieuwe kennis in het keuzedeel combineren met al opgedane kennis uit het basis- en profieldeel. Anderzijds kun je dat doen door een aantal bronnen aan te reiken die studenten (deels) kunnen gebruiken bij het oplossen of uitvoeren van de opdracht. Deze bronnen kunnen gecombineerd worden met nieuwe bronnen die de student zelf kan aandragen. Hiermee stimuleer je de kennisconstructie en de motivatie.

ICT-gebruik voor leren

Het gebruik van ICT om kennis te verwerven neemt steeds meer toe. Denk aan de inzet van computers, tablets en smartphones, maar ook aan digitale fotocamera’s of action cams in het onderwijs. De leeractiviteit wordt sterker als de opgedane kennis niet zonder ICT had kunnen worden ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn opzoeken, interpreteren en synthetiseren van informatie op internet. Maar ook het gebruik van computersimulaties om complexe verschijnselen te onderzoeken of het trainen van specifieke vaardigheden behoort tot deze vaardigheid.

Gezien een aantal belangrijke doelen van keuzedelen, namelijk actueel en flexibel zijn, ligt het voor de hand keuzedelen digitaal aan te bieden. En voor het werken met keuzedelen en de invulling ervan gebruik te maken van bronnen van het internet. Daartoe kunnen in het keuzedeel bronnen worden aangereikt, maar de student kan ook zelf bronnen opzoeken en toevoegen. In de keuzedelen dient veelvuldig en gevarieerd gebruik te worden gemaakt van multimedia.

Probleemoplossend denken en creativiteit

Van deze vaardigheid is sprake wanneer er een groot beroep wordt gedaan op het probleemoplossend vermogen en de creativiteit van studenten. Doel is het zoeken van oplossingen voor een nieuw probleem, het afronden van een taak zonder instructies over de te volgen aanpak of het samenstellen van een complex product dat voldoet aan de vooraf gestelde eisen. Het leerrendement wordt verhoogd als de oplossing een echt beroepsproduct oplevert.

Bij het ontwikkelen van keuzedelen ligt een projectmatige opzet als onderlegger voor de hand die uiteindelijk moet leiden naar een eindproduct. De student wordt niet aan de hand meegenomen naar de oplossing van het probleem. Een projectmatige aanpak helpt hem om toch structuur aan te brengen. Dit laat onverlet dat hij zelf creatief moet zijn in het vinden van oplossingen voor het probleem, zelf initiatief moet nemen, bronmateriaal moet verzamelen etcetera.

Planmatig werken

Bij planmatig werken ontwikkelen studenten vaardigheden in het kader van zelfsturing. Studenten werken langere tijd aan een casus of project waarbij ze zelf verantwoordelijk zijn voor de planning, de kwaliteitsbewaking en uiteindelijke zelfreflectie en evaluatie. Vooraf moeten de beoordelingscriteria voor de student duidelijk zijn.

Bij de keuzedelen gaat het om grote projecten van 240, 480 of 720 SBU waar studenten een groot deel van het cursusjaar mee bezig zijn. Dit kan in de begeleide onderwijsuren, maar zal voornamelijk door zelfstudie of in de BPV worden gedaan. Studenten worden minder gestuurd vanuit de opleiding en vanuit het materiaal dan in de basis- of profieldelen. Ze moeten dus zelf plannen en structuur aanbrengen. Zorg er bij het ontwikkelen van een keuzedeel voor dat de student kan beschikken over planningsformulieren en beoordelingsformulieren waarin in die laatste de criteria voor het beoordelen zijn opgenomen.

Ja, ik wil!

21st_century_skills-logoUit bovenstaande blijkt dat de 21st century skills uitstekend in de keuzedelen mbo geïntegreerd kunnen worden. Dus keuzedelen en 21st century skills een goed huwelijk? Lijkt me wel, dus ja, ik wil!

Meer informatie over keuzedelen op de site van SBB en die van Edu’Actief.

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer