Keuzedelen: de beren en eitjes

Keuzedelen: de beren en eitjes

Dinsdag 26 mei organiseerden de GEU en het Regieteam herziening mbo de sessie: De uitdaging: leermiddelen voor keuzedelen. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit het onderwijs, van kenniscentra en leermiddelenontwikkelaars. Zelf mocht ik ook aanwezig zijn.

Doel: Samen werken aan keuzedelen

Het doel van de bijeenkomst was scholen en uitgevers samen, zo’n honderd mensen, actief aan oplossingen laten werken, gericht op het ontwikkelen en ontsluiten van onderwijsmateriaal voor keuzedelen.
Uitgeverijen en scholen zijn al begonnen met het ontwikkelen van materiaal voor de herziene kwalificatiedossiers. Het ontwikkelen van materiaal voor keuzedelen is echter nieuw en vergt een andere aanpak. Want, welke keuzedelen worden daadwerkelijk aangeboden en door wie? Hoe komen die keuzedelen tot stand en hoeveel studenten kiezen voor die keuzedelen? Op die vragen probeerden de aanwezigen tijdens deze sessie een antwoord te formuleren.

Beren en eitjes

Belangrijkste onderdeel van het programma was met elkaar in gesprek en aan de slag gaan om de uitdagingen (‘beren’) met betrekking tot keuzedelen te onderkennen én om oplossingen (‘eitjes’) aan te dragen. Welnu, dat is gelukt! Genoeg beren op de weg, maar gelukkig zijn er ook veel eitjes gelegd die verder uitgebroed kunnen worden.

De grootste ‘beren’ die met betrekking tot keuzedelen werden genoemd:

 • De wil en de mogelijkheid van verschillende partijen om samen te werken
 • De terughoudendheid en mogelijke weerstand van partijen
 • De vraag wie van de partijen het initiatief neemt of moet nemen
 • De vraag of een uitgever nog wel een van de partijen is als onderwijs en beroepspraktijk de krachten bundelen met betrekking tot keuzedelen
 • De HUBO: Haalbaarheid, Uitvoerbaardheid, Betaalbaarheid, Organisatie van het geheel
 • De niet-flexibele organisatie van mbo-instellingen (door scholen zelf genoemd)
 • De vaak al moeizame samenwerking binnen en tussen roc’s
 • Het ontbreken van tijd bij roc’s om goed na te denken over keuzedelen en hiervoor zaken te organiseren, bijvoorbeeld taakuren voor docenten.

De mooiste ‘eitjes’ die met betrekking tot keuzedelen zijn gelegd waren:

 • Co-makership: kennis opleidingen en bedrijfsleven bundelen en samen, met een leermiddelenontwikkelaar, tot goede keuzedelen komen;
 • Creatie van keuzedelen op metaniveau: procesaanpak kiezen in plaats van denken vanuit content;
 • Studenten laten deelnemen aan de creatie van keuzedelen;
 • Studenten op basis van algemeen format voor keuzedelen zelf content laten creëren;
 • Aanpasbare keuzedelen: stevige basis, maar met de mogelijkheid voor een eigen sausje daarover;
 • Landelijke ‘vindplek’ voor wie wat ontwikkeld op het gebied van keuzedelen;
 • Hergebruik maken van bestaand materiaal: overzicht nodig of ‘keuzedelenbibliotheek’;
 • ‘Koelkast met keuzedelen vullen vanuit verschillende hoeken met daarbij een garantie voor de houdbaarheid.

Advies

Aan het eind van de bijeenkomst werden nog enkele belangrijke adviezen en tips meegegeven. Essentieel is dat binnen het roc of de opleiding eerst het doel wordt bepaald dat men met keuzedelen wil bereiken en in tweede instantie men daar invulling aan gaat geven en een vorm voor gaat zoeken.

Verder is het belangrijk dat de ‘eitjes’ die tijdens de bijeenkomst zijn gelegd worden meegenomen naar anderen binnen het onderwijs, bedrijfsleven en de uitgeverijen en deze vervolgens met hen uit te broeden. Dat levert weer nieuwe inzichten op en brengt de keuzedelen op een hoger niveau.

Maar ook meer multidisciplinaire bijeenkomsten als deze blijven van belang: samen nadenken en werken aan keuzedelen heeft absoluut meerwaarde.

En tot slot: betracht bij het nadenken over keuzedelen en het zoeken naar een manier om daar een goede  invulling aan te geven een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat helpt om zaken op te schudden en voor elkaar te krijgen.

Uitkomst: Samen werken aan keuzedelen!

Het doel van de bijeenkomst en de uitkomst ervan lijken op elkaar, zij het dat achter Samen werken aan keuzedelen bij de uitkomt een uitroepteken staat. Alle deelnemers aan de bijeenkomst waren er van overtuigd dat met betrekking tot het tot stand komen van keuzedelen samenwerking tussen onderwijs, beroepspraktijk en ontwikkelaars essentieel is. Men erkent dat men elkaar nodig heeft in het proces om tot een goede invulling van de keuzedelen te komen.

Het is nu aan de ‘afdeling waarmaken’, zoals Eric Jongepier het noemde, om de eitjes uit te broeden en in de gezamenlijkheid tot mooie producten te komen. Die uitdaging werd met alle handen aangegrepen.

Henk J. Mulder

Ik heb inmiddels ruim achttien jaar ervaring in de educatieve markt. Als conceptontwikkelaar bij Edu’Actief houd ik mij voornamelijk bezig met de ontwikkelingen in het mbo. De herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen zijn twee onderwerpen waarover ik met enige regelmaat blog. Daarnaast af en toe een blog over een ander onderwijsgerelateerd onderwerp. Reacties op de blogs zijn zeer welkom!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer