D66 – Samen sterker, kansen voor iedereen

D66 – Samen sterker, kansen voor iedereen

Op 15 maart 2017 mogen wij weer laten weten waar het met Nederland naar toe moet. Om een je een idee te geven hoe partijen zelf de toekomst van het beroepsonderwijs zien, schrijven verschillende bloggers van Maakwerkvanonderwijs.nl over de verkiezingsprogramma’s van een aantal grote politieke partijen, zonder hierbij hun politieke voorkeur uit te spreken.

Onderwijspartij D66

In het algemeen vindt D66 dat het goed gaat met Nederland, hoewel ze ook erkennen dat er grote problemen spelen. De komende vier jaar ligt voor hen de focus op het bestrijden van de ongelijkheid en polarisatie in Nederland. Het thema van hun verkiezingsprogramma vat dat samen in ‘Samen sterker – kansen voor iedereen’.

D66 profileert zich vaak als dé onderwijspartij van Nederland. De oplossing om ongelijkheid tegen te gaan zien zij ook voor een groot deel in het aanpassen van het Nederlandse onderwijssysteem. Het huidige onderwijs in Nederland is goed, maar het kan nog beter.

Bestrijden van de tweedeling door aanpassingen in het onderwijssysteem

D66 komt met een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de onderwijskansen voor iedereen gelijk worden.

 • D66 wil de landelijke rekentoets afschaffen. Een rekenexamen is alleen nodig voor mbo’ers die door willen stromen naar het hbo of die worden opgeleid voor een beroep waarbij rekenen een essentieel onderdeel is.
 • Om te voorkomen dat kinderen met een achterstand beginnen aan hun schoolcarrière wil de partij dat er brede buurtscholen komen (kindcentra). Alle kinderen zouden daar al vanaf 2 jaar terecht moeten kunnen, of de ouders nu werken of niet. Het idee is ook dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen op school en samen opgroeien.
 • Om diezelfde reden willen ze het debat aangaan om, op basis van het beginsel ‘scheiding van kerk en staat’, artikel 23 (het recht op vrijheid van onderwijs) van de grondwet te vernieuwen.

Tweede kansen

Om rekening te houden met het feit dat kinderen zich in verschillend tempo ontwikkelen wil D66 ervoor zorgen dat kinderen niet te vroeg een richting hoeven te kiezen en daaraan vast zitten.

 • D66 is voor brede en meerjarige brugklassen
 • D66 is voor doorstromen en de mogelijkheid om te stapelen.
 • Leerlingen moeten examen kunnen doen in vakken op meerdere niveaus.

D66 en beroepsonderwijs

D66 wil dat het beroepsonderwijs – vmbo, mbo én hbo – een volwaardige pijler is naast het academisch onderwijs. Het beroepsonderwijs moet daarom versterkt worden, in het bijzonder het mbo. Om dat te bereiken wil ze het volgende bewerkstelligen:

 • Ze willen het aantal studierichtingen terugdringen. Er moet een beperkt aantal herkenbare en brede studierichtingen komen die doorstroming vanuit vmbo en havo eenvoudiger maken en die aansluiten bij de arbeidsmarkt.
 • Ze willen dat internationale uitwisseling en stages gestimuleerd worden. Want uitwisseling in het beroepsonderwijs is belangrijk, niet alleen tussen leerlingen, maar ook de uitwisseling van kennis en expertise tussen docenten en praktijkopleiders.
 • De aansluiting tussen vmbo en mbo en hbo moet bevorded worden door middel van doorlopende leerlijnen.

Verbetering van de onderwijskwaliteit

Goed onderwijs staat of valt met de leraar. D66 wil de leraar meer tijd, meer ruimte en meer vertrouwen geven.

 • Voor leraren die zich willen laten bijscholen én voor mensen uit het bedrijfsleven die zich willen scholen tot docent is een lerarenbeurs beschikbaar.
 • Voor docenten moet het mogelijk zijn om stage te lopen in hun sector, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste technologie en laatste ontwikkelingen.
 • De overheid zorgt ervoor dat leraren meer tijd aan hun leerlingen kunnen besteden door de administratie-, regel- en rapporteerdruk te verkleinen.
 • Leraren moeten zich meer en vaker bijscholen en houden onderlinge gesprekken over de kwaliteit van lesgeven en bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen.
 • De pabo’s en lerarenopleidingen moeten ook een rol gaan spelen bij de ontwikkeling van leerkrachten die al voor de klas staan.
 • Ze passen de bekostiging van scholen zo aan dat de klasgrootte teruggaat naar ca. 23 leerlingen.
 • De instroom in de pabo moet meer divers worden, zodat het personeel op basisscholen een betere afspiegeling vormt van de samenleving.

Onderwijs in nieuwe tijden

D66 vindt het belangrijk dat het onderwijs met de tijd meegaat. Taal, rekenen en kennis blijven van belang, maar ze zien dat digitale vaardigheden en  sociale vaardigheden aan belang winnen in het leven. D66 wil dat alle leerlingen op school werken aan deze vaardigheden.

Om leraren in staat te stellen dit onderwijs ook te kunnen te verschaffen moet hiervoor aandacht zijn op lerarenopleidingen en in het bijscholingsaanbod.

Gaat het werken?

Gelijke kansen in het onderwijs creëren is natuurlijk een nobel streven. Maar de vraag is of en in hoeverre de voorgestelde maatregelen zouden kunnen werken. Alle tweejarigen toegang geven tot hoogwaardige kinderopvang gaat niet helpen vrees ik.  De achterstand of voorsprong bij aanvang van de schoolcarrière voor een kind blijft dan alsnog sterk afhankelijk van de ouders.

Dat de partij artikel 23 uit de grondwet wil aanpassen vond ik opvallend. Het is een gevoelig punt bij een groot deel van de bevolking, maar D66 staat hierin niet alleen. In de media was laatst veel aandacht voor het feit dat GroenLinks deze zelfde wet om dezelfde reden wil veranderen.

Leerlingen een tweede kans bieden lijkt me een goede zet. In Nederland moet kinderen al heel jong belangrijke keuzes maken, die heel bepalend zijn voor hun toekomst. Veel jongeren weten nog niet wat ze willen of veranderen van mening naarmate ze ouder worden. De mogelijkheid om weer makkelijker te kunnen stapelen lijkt me daarom ook goed.

Het is mooi dat de partij het beroepsonderwijs wil verstevigen, maar wat mij betreft hadden er nog wel wat ideeën mogen staan over het verbeteren van het imago van het MBO. Iets dat volgens mij ook zou kunnen bijdragen aan meer gelijkwaardigheid en minder tweedeling.

Wat vind jij?

Wat vind jij van de standpunten van D66 over de aanpassingen in het onderwijs? Wordt deze partij met recht de onderwijspartij genoemd?

Jori Mur.

Mijn naam is Jori Mur en ik ben manager digitale producten binnen Edu’actief. Ik word enthousiast van alles wat met ICT, taal en onderwijs te maken heeft. Een brug slaan tussen technische ICT-specialisten aan de ene kant en de onderwijsexperts aan de andere kant vind ik het leukste om te doen. Verder houd ik van lezen, vooral van geschiedenisboeken (fictie en non-fictie) en je kunt me altijd uitnodigen voor een avondje pubquizzen!

0 reacties

Nog geen reacties

Reageer als eerste.

Reageer